Koncepcja pracy


 1. Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:
Z bajką jest weselej,
Z bajką jest ciekawiej,
Z bajką jest bezpieczniej,
Z bajką poznajemy świat.”

 1. Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 26 „Bajkowa Kraina”” w Gdyni zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę.  W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.:  organizacji imprez i konkursów, promocji oraz ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej:  Labana,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki,
 • techniki twórczego myślenia.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Jesienny koncert, Święto Rodziny, Festyn rodzinny, zajęcia warsztatowe, rodzinne konkursy plastyczne. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych ( zbieranie nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz karmy dla zwierząt z „Ciapkowa”). Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o osoby starsze ( organizowanie w przedszkolu imprez z okazji dnia babci i dziadka oraz występy w Domu Seniora.

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp. Tytuł programu Autor Wydawnictwo
1. „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska Juka
2. „Mały ogrodnik” M. Wróblewska program własny
3. „Bajkowe Ludki” S. Zioło, I. Szwarc program własny
4. „Jestem bezpieczny” G. Karasiewicz program własny
5. „Zdrowe przedszkolaki” J. Maćkowiak program własny
6. „Bajkowe Ekoludki żyją w zgodzie z przyrodą” S. Zioło, I. Szwarc program własny
7. „Zapobieganie i przeciwdziałanie agresji w przedszkolu” J. Maćkowiak program własny

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • „Jesienny Koncert”,
 • „Kolorowe dni”,
 • mikołajki
 • ozdoby choinkowe,
 • bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi,
 • Mini olimpiada sportowa,
 • Festyn rodzinny,
 • Akcja bratek,
 • Konkurs wielkanocny,
 • Kiermasz książki,
 • Wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA:  2015/16.

 1. Realizacja działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 2. Promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
 3. Planowany proces wychowawczy oparty na wartościach i radzenie sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
 4. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego.
 6. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 7. Wypracowanie procedury pracy zespołowej.
 8. Doskonalenie systemu procedur i prawa wewnętrznego.
 9. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.
 10. Udoskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
Design by Agencja Reklamowa i Drukarnia Trójwizja
projektowanie stron www