Statut


STATUT PRZEDSZKOLA NR 26
„BAJKOWA KRAINA”
W GDYNI

GDYNIA
ul. Starogardzka 10 a

PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07-09-1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn.zm., zmiana U. z 2015 r. poz.2156 oraz 2016 r. poz. 35,64,195,668 i 1010)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn.zm)

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Przedszkole  Nr 26 „Bajkowa Kraina” w Gdyni jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Gdynia.
 3. Organem nadzorującym przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 4. Podstawą prawną działania przedszkola jest:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn.zm.).
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991r. – Prawo budżetowe (Dz.U. z 1991r. Nr 4, poz. 18 z późn.zm.)
  • Uchwała Nr XLVI/1097/10 Rady  Miasta  Gdyni z 29 września  2010r. niniejszy statut
 1. Statut w swoich postanowieniach uwzględnia następujące przepisy prawne:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 67 z 1996r., poz. 329 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r., Nr 26, poz. 232)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r., Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1487) – zmiana z dnia 30 kwietnia 2013r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., Nr 51, poz. 458 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r.. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U., poz.895)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2016r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
  • Konwencja o prawach dziecka
 1. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 • 2
 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie  podstaw programowych.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 1. Celem przedszkola jest:
 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz warunków dla prawidłowego ich rozwoju;
 • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania jego poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej;
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
 1. Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa polegają na:
 • W zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • prowadzeniu obserwacji dziecka i dokumentowaniu pracy z dzieckiem;
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka;
 • wspieraniu dzieci zdolnych i rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce;
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 • Przedszkole, w razie potrzeb, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców.
  • Pomoc specjalistyczna udzielana może być na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka. Przedszkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, nauczycielami oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

 • W zakresie umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości religijnej:
 • Przedszkole organizuje naukę religii dla oddziału liczącego, co najmniej 7 wychowanków.
 • Religia organizowana jest na życzenie rodziców, przedstawione w pisemnej formie.
 • Naukę religii prowadzi katecheta na podstawie programu zatwierdzonego przez władze kościelne.
 • Nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 zajęć tygodniowo dla każdego oddziału, przy czym zajęcia dla 3,4-latków trwają około 15-20 min,

dla 5,6-latków – około 20-30 min.

 • Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgodny na uczestnictwo w religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 • Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego.
 • Nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa, natomiast metodycznie podlega on dyrektorowi przedszkola.
 • Przedszkole umożliwia spotkania rodziców (opiekunów) z nauczycielem religii.

 

 1. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru organu w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 

 

 • 3
 1. Do podstawowych zadań przedszkola należy:
 • stworzenie miejsca, w którym dzieci czują się szczęśliwe;
 • kontynuacja wychowania domowego i pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi podczas ich nieobecności;
 • umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych;
 • przygotowanie dziecka do nauki szkolnej;
 • poznawanie i rozumienie przez dziecko siebie i świata;
 • nabywanie przez dziecko umiejętności poprzez działanie;
 • odnajdywanie przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
 • budowanie systemu wartości poprzez wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.

 

 1. Sposoby realizacji zadań przedszkola związane z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny:
 • Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz placówki.
 • Planowanie pracy ukierunkowane na indywidualny poziom dziecka (plany miesięczne, projekty dzienne – wykorzystanie propozycji dzieci i rodziców).
 • Organizowanie zadań edukacyjnych związanych z realizacją indywidualnych potrzeb wychowanków.
 • Dobieranie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb dziecka.
 • Włączanie do realizacji zadań statutowych przedszkola specjalistów (logopeda, specjalista do zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, psycholog, terapeuta…).
 • Przekazywanie rodzicom informacji i wskazówek o indywidualnych predyspozycjach lub deficytach rozwojowych.
 • Diagnozowanie środowiska wychowanków poprzez wywiady, ankiety, obserwacje i rozmowy z rodzicami i opiekunami dzieci.
 • Uzgadnianie z rodzicami kierunków pracy edukacyjnej.
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo:
 • Podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.
 • Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch wykwalifikowanych nauczycielek, które zapewniają cały czas opiekę dzieciom.
 • Do sprawowania opieki nad dziećmi najmłodszymi 2-3-letnimi, jeżeli w grupie jest, co najmniej 10 takich dzieci, zatrudniona jest dodatkowa osoba – pomoc nauczyciela.
 • Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 • Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia równomierność rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia oraz różnorodność zajęć w każdym dniu.
 • Stan urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal zajęć i sali gimnastycznej zapewnia bezpieczeństwo użytkowników.
 • Sprzęt i meble w przedszkolu posiadają certyfikaty zgodności z Normami Polskimi.
 • W grupie dzieci najmłodszych zatrudniona jest osoba na stanowisku pomocy nauczyciela.
 • Nauczyciel jest zobowiązany do nauczenia dzieci zgłaszania potrzeby wyjścia do toalety.
 • W szatni przedszkolnej zorganizowane są dyżury pracowników przedszkola w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
 • Podczas przygotowań do wyjść poza przedszkole, w szatni może znajdować się tylko jedna grupa dzieci, którym pomaga ubrać się woźna oddziałowa.
 • Podczas wyjść poza teren przedszkola zapewniona jest opieka 1 osoby dorosłej na 15 dzieci 4,5,6-letnich, zaś w przypadku dzieci 3-letnich – 1 osoba dorosła na 10 dzieci.
 • Nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem przedszkola sprawdza ilość dzieci przed wyruszeniem, w czasie wycieczki (spaceru) oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 • Wycieczki jako forma zajęć przedszkolnych organizowane są dla dzieci na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora przedszkola planu wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa.
 • Ze względów organizacyjnych wycieczka autokarowa może być zorganizowana pod następującymi warunkami:
 • udział woźnych oddziałowych w ilości 1 na 20 dzieci,
 • udział rodziców w ilości co najmniej 1 na 20 dzieci.
 1. W razie wypadku dziecka zapewniana jest natychmiast pomoc oraz zawiadamiani są bezzwłocznie rodzice lub opiekunowie poszkodowanego wychowanka.
 1. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców i opiekunów. Mogą być również odbierane przez inne osoby pełnoletnie, zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.
 1. Przedszkole może organizować dla dzieci zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów: nauczycieli, logopedę, instruktora gimnastyki korekcyjnej, bądź też inne osoby mające uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć. Rodzaj zajęć dodatkowych uzgadniany jest corocznie z rodzicami dzieci, na początku roku szkolnego.
 • Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych na wniosek rodziców i opiekunów na podstawie pisemnej zgody. Praca i organizacja tych zajęć dokumentowana jest w Dziennikach Zajęć Dodatkowych, który prowadzi osoba upoważniona do prowadzenia zajęć.
 • Zajęcia dodatkowe prowadzone są w godzinach funkcjonowania przedszkola, dzieci, które przebywają w przedszkolu w ramach podstaw programowych na zajęcia dodatkowe popołudniowe przyprowadzane są przez rodziców lub opiekunów, a po zakończeniu zajęć przez nich odbierane.

 

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

 • 4
 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola wybierany w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy.
 • Dyrektor kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 • Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.
 • Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność przedszkola.
 • Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 • Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, Radą Rodziców oraz rodzicami.
 • Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

 • Rada pedagogiczna.

 

 • Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 • W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 • Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 • Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
 • Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
 • Dyrektor
 • Rada pedagogiczna
 • Organ prowadzący.
 • Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.
 • Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
 • W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 • Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 • uchwalanie zestawu programów wychowania przedszkolnego spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego.
 • Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.
 • Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.
 • Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów.
 • Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności,
 • Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste.
 • 3. Rada Rodziców
 • Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
 • Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 • Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
 • Rada Rodziców:
  • może występować do dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, organów prowadzącego i nadzorującego przedszkole z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
  • uchwala, w porozumieniu z rada pedagogiczną, plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej przedszkola;
  • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola, o ile organ nadzoru poleci dyrektorowi opracowanie takiego programu;
  • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
  • przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora;
  • opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego;
  • może delegować swojego przedstawiciela do zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora;
  • opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
  • deleguje swojego przedstawiciela do zespołu odwoławczego oceny pracy nauczyciela i zespołu odwoławczego rozpatrującego wniosek o ponowna ocenę dyrektora przedszkola.
 • W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 • Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
  • Zebranie wyborcze jest ważne niezależnie od ilości rodziców na zebraniu.
  • Kandydaci do rad oddziałowych zgłaszani są poprzez osoby uczestniczące w zebraniu, również przez nauczycieli.
  • Rodzice wychowanków danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
  • Do Rady Oddziałowej wchodzą ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
  • O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
  • Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału. Jednego wychowanka może reprezentować w wyborach tylko jedno z rodziców.
 • Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny. Nowi członkowie wybierani są zgodnie z uchwalonym regulaminem.
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
 • W posiedzeniach Rady uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.
 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieciom oraz podnoszenie poziomu placówki. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
 • Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w Statucie Przedszkola.
 • Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci,
 • Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.

 

 1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

 

  1. Organy przedszkola są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. W tym celu udzielają stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
  2. W razie sporów, organ nadrzędny, o którym mowa w pkt.3.e, zobowiązany jest umożliwić sporom wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz stawianych żądań.
  3. W razie sporów, organy powołane do wydawania decyzji powinny działać szybko i wnikliwie, posługując się możliwie najprostszymi środkami.
  4. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów powinny być załatwione niezwłocznie.
  5. W razie niemożności załatwienia sprawy bezpośrednio między stronami, należy ją skierować do organów nadrzędnych. Organem nadrzędnym jest:
   • w stosunku do nauczycieli – dyrektor przedszkola;
   • w stosunku do dyrektora – organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem lub organ prowadzący przedszkole.

 

 1. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 • 5
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 1. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji zadań programowych.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 • 6
 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 • 7
 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:
 • podstaw programowych opracowanych przez MEN,
 • programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów przez radę pedagogiczną.
 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 1. Zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, zajmują nie mniej niż 1/5 czasu przebywania w przedszkolu (w przypadku młodszych dzieci 3,4-letnich nie więcej niż 1/5).
 1. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określa Rozporządzenie MEN przywołane w § 1 punkt 5.6.
 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.
 1. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć, które nie są wpisywane do dziennika zajęć przedszkola, takie jak: dzienniki zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Do tych dzienników zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków na zajęciach.
 1. Przedszkole prowadzi dla każdego wychowanka dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i lekarza.
 1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.

 

 • 8
 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
 1. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 • czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
 • terminy przerw w pracy przedszkola.
 1. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • 9
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej:

600– 800               Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800– 815                Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, ćwiczenia poranne

815-9 00                 Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

900-930                Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930-1030              Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.

1030-1130           Zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze.

1130-1200           II śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1200-1300        Bajkoterapia / Język angielski / Zajęcia dydaktyczne utrwalające treści, praca indywidualna, wspomaganie i korygowanie rozwoju / Wypoczynek na leżakach, słuchanie bajek, kołysanek, opowiadań wyciszających (w gr. najmłodszej).

1300-1400           Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi. Zabawy ruchowe, integracyjne, muzyczno-taneczne. / Spacer, aktywność ruchowa na przedszkolnym placu zabaw

1400-1430           Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1430-1500           Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. / Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego (w gr. 5 godz.).

1500-1600           Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

1600-1700           Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 • 10
 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.

 

 • 11
 1. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6.00 do 17.00. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

 

 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach 8:00 – 13:00 w grupach całodziennych oraz 7:00 -12:00 i 12:00 – 17:00 w grupach 5 godzinnych.

 

 1. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje religii. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

 • 12
 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków.
 1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Gdyni, która stanowi, że:
 • Świadczenia przedszkoli przekraczające 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne,
 • Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń wynosi 1,00 zł,
 • Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie ustawy oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad 5 godzinną podstawę programową ustaloną na podstawie umowy.
 • Za posiłki opłata wynosi:

ilość spożywanych posiłków x stawka żywieniowa x ilość dni pracujących w miesiącu.

 1. Pracownicy zatrudnienie na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w przedszkolu. Od wartości spożywanych posiłków pracownicy kuchni płacą podatek dochodowy.  Pracownikom niekorzystającym z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu. Pozostali pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia prowadzonego przez przedszkole za odpłatnością.
 1. Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora przedszkola, nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia pobierane są odsetki ustawowe.
 1. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole przez jeden miesiąc, dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, po uprzednim powiadomieniu rodziców i wyznaczeniu dodatkowego terminu uregulowania należności. Nie zwalnia to od dochodzenia należności w sposób przewidziany przez prawo.
 1. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest wg przeprowadzonej kalkulacji przez Komisję powołaną przez dyrektora przedszkola.

 

 

 1. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
 • 13
 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 • 14

Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
 2. Rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczna;
 3. Wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju;
 4. Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
 5. Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 6. Dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich;
 7. Współpraca z domem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 8. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;
 9. Codzienne sumienne przygotowanie się do pracy z dziećmi;
 10. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z określonymi przepisami;
 11. Doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych;
 12. Współtworzenie dobrej atmosfery pracy na placówce;
 13. Przestrzeganie podstawowych zasad BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.

 

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

2.1. Obowiązki ogólne:

 1. spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, polecone przez nauczyciela grupy dzieci 3-letnich oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
 2. ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.

 

 • Obowiązki szczegółowe:
 1. Zajmuje się dziećmi wymagającymi natychmiastowej opieki i pomocy.
 2. Pomaga przy czynnościach samoobsługowych dzieci, wspólnie z nauczycielką dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd.
 3. Pomaga nauczycielce podczas spacerów, wycieczek i uroczystości przedszkolnych.
 4. Nakrywa do posiłków zgodnie z zaleceniami nauczycielki.
 5. Pomaga w estetycznym urządzaniu sali.
 6. Utrzymuje porządek w kącikach zabaw.
 7. Utrzymuje porządek w sali gimnastycznej.
 8. Utrzymuje w czystości i sprawności zabawki oraz odkaża je w miarę potrzeb.
 9. Wykonuje polecenia nauczycielki i jest do jej dyspozycji.
 10. Uczestniczy w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc.
 11. Wspólnie z nauczycielką dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 12. Zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 13. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 14. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.
 1. Do obowiązków intendenta należy:
 • Obowiązki ogólne:
 1. prowadzi zaopatrzenie placówki,
 2. kieruje i sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce,
 3. prowadzi kasę przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. ściśle przestrzega przepisów BHP, ppoż., regulaminu pracy.

3.2. Obowiązki szczegółowe

 1. W zakresie intendentury:
 • Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia przedszkola w artykuły żywnościowe, gospodarcze oraz odzież bhp;
 • Sporządza raporty żywieniowe oraz pilnuje utrzymania się w stawce żywieniowej;
 • Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni dyrektorowi;
 • Sprawuje nadzór nad żywieniem w przedszkolu oraz nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci;
 • Prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo – księgowej;
 • Bieżąco informuje dyrektora przedszkola w sprawach dotyczących swojej działalności.
 1. W zakresie prowadzenia Kasy Przedszkola:
 • Przyjmuje opłaty za usługi świadczone przez przedszkole;
 • Sporządza raporty kasowe;
 • Przestrzega ustalonego limitu pogotowia kasowego;
 • Przyjmuje wpłaty na podstawie wystawionych kwitów przychodowych;
 • Dokonuje wypłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego;
 • Sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym dowody stanowiące podstawę wypłaty;
 • Sporządza czeki gotówkowe;
 • Podejmuje gotówkę oraz dokonuje wpłaty gotówki na właściwe rachunki bankowe;
 • Wypłaca wynagrodzenia na podstawie kompletnych list płac;

3.3. Wykonuje wszelkie inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola a wynikające z zajmowanego stanowiska.

 1. Do obowiązków księgowego należy:
 • Obowiązki ogólne:
 1. Sumiennie wykonuje powierzone czynności zgodnie z poleceniem swego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami.
 2. Przestrzega postanowień regulaminu pracy oraz dyscypliny pracy.
 3. Szczególnie dba o powierzone mienie, a w przypadku braków odpowiada materialnie.
 4. Ściśle przestrzega tajemnicy państwowej i służbowej, zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
 5. Na bieżąco zapoznaje się i wdraża przepisy zawarte w aktach prawnych i innych dokumentach normatywnych, dotyczących działalności przedszkola.
 6. Należycie gromadzi i przygotowuje dokumenty niezbędne do załatwienia powierzonych jej spraw.
 7. Ściśle rozlicza się w obowiązujących terminach z załatwionych spraw, w sposób wyczerpujący, obejmujący wszystkie niezbędne szczegóły.
 8. Informuje swego bezpośredniego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych napotkanych trudnościach.
 9. Powiadamia swego bezpośredniego przełożonego o wszelakiego rodzaju nadużyciach na szkodę zakładu pracy oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności własnej.
 10. Ściśle przestrzega przepisów BHP, ppoż. i regulaminu pracy.
 11. Wspólnie z innymi pracownikami dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 • Obowiązki szczegółowe:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
 • zorganizowaniu: sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
 • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola,
 • sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
 • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 • ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola oraz terminowe i prawidłowe  rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizacji budżetu przedszkola,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń i zapewnieniu ochrony środków pieniężnych,
  • terminowym regulowaniu zobowiązań, ściganiu należności, dochodzeniu roszczeń spornych,
 1. Prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
  • terminowym opracowaniu projektu budżetu przedszkola, propozycje zmian, jego realizacja     oraz wykonanie obowiązującej sprawozdawczości,
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi  zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji przedszkola,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez  przedszkole,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  • udział w organizowaniu okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola.
 2. Realizacja funduszu płac, polegająca zwłaszcza na:
 • naliczaniu wynagrodzeń pracownikom przedszkola, sporządzaniu list płac, prowadzeniu w tym  zakresie całości dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przestrzeganiu ustalonych terminów wypłat oraz stosowaniu prawidłowej ich ewidencji,      realizowaniu płatności i rozliczeń z innymi jednostkami i osobami,
  • prawidłowym i terminowym realizowaniu przepisów ZUS w zakresie rozliczeń przedszkola z     tym zakładem, obliczaniu zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich i innych oraz prowadzeniu dokumentacji dla w/w celów,
  • terminowym i prawidłowym regulowaniu zobowiązań wobec właściwych Urzędów     Skarbowych.
 1. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola, przedstawienie jej dyrektorowi przedszkola.
 2. Wykonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych przedszkola stanowiących przedmiot księgowań.
 3. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 4. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotycząca wykonywania budżetu oraz jego zmian.
 5. Opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza.
 6. Wykonuje wszelkie inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola a wynikające z zajmowanego stanowiska.
 1. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:
 • Obowiązki ogólne:
 1. utrzymuje w należytej czystości przydzielone jej pomieszczenie i sprzęt
 2. ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.

5.2. Obowiązki szczegółowe:

 1. Utrzymuje w należytej czystości i pilnuje porządku w powierzonych jej pomieszczeniach:
 2. Utrzymuje w czystości i sprawności zabawki oraz odkaża je w miarę potrzeb.
 3. Pełni dyżury w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
 4. Pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
 5. Przygotowuje salę do posiłków oraz przydziela porcje zgodnie z przewidywanymi normami żywieniowymi; porządkuje salę po posiłku.
 6. Wykonuje polecenia nauczycielki i jest do jej dyspozycji.
 7. Uczestniczy w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc.
 8. Wspólnie z nauczycielką dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 9. Zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 10. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 11. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.
 1. Do obowiązków kucharki należy:
 • Obowiązki ogólne:
 1. przygotowuje posiłki zgodnie z normami dietetyki dzieci
 2. ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 • Obowiązki szczegółowe:
 1. Przyrządza punktualnie posiłki, w sposób zgodny z normami dietetycznymi oraz zasadami higieny.
 2. Bierze udział w ustalaniu jadłospisów.
 3. Pobiera produkty z magazynu, kwituje ich odbiór i dba o racjonalne i oszczędne ich zużycie.
 4. Wydaje porcje zgodnie z normami żywnościowymi.
 5. Utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń kuchennych.
 6. Zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 7. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 8. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.
 1. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
 • Obowiązki ogólne:
 1. pomaga w przyrządzaniu posiłków oraz w pracach kuchennych
 2. utrzymuje w należytej czystości przydzielone jej pomieszczenie i sprzęt
 3. ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 • Obowiązki szczegółowe
 1. Utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne.
 2. Wykonuje czynności pomocnicze w procesie przygotowania i przyrządzania posiłków.
 3. Wykonuje polecenia kucharki w zakresie gospodarki żywieniowej.
 4. Zmywa i wyparza naczynia po posiłkach.
 5. Robi, w miarę potrzeb, drobne zakupy.
 6. Utrzymuje w stanie używalności naczynia i sprzęt stanowiący wyposażenie pomieszczeń kuchennych.
 7. Zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 8. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 9. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.
 1. Do obowiązków pracownika do prac ciężkich należy:
 • Obowiązki ogólne:
 1. konserwuje sprzęt w  przedszkolu i w ogrodzie
 2. wykonuje cięższe prace gospodarcze
 3. utrzymuje w należytej czystości przydzielone mu pomieszczenie i sprzęt
 4. ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 • Obowiązki szczegółowe
 1. Dokonuje drobnych napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek.
 2. Przywozi towar na zlecenie intendenta.
 3. Dokonuje zakupu niezbędnego w przedszkolu sprzętu.
 4. Dba o estetykę ogrodu i otoczenia przedszkola.
 5. Oczyszcza i odśnieża w miarę potrzeb dojście do przedszkola.
 6. Utrzymuje w należytej czystości i pilnuje porządku w powierzonych mu pomieszczeniach.
 7. Zobowiązany jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 8. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 9. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.
 • 15
 1. Stanowisko wicedyrektora tworzy się, gdy przedszkole liczy, co najmniej 4 oddziały 9 godzinne.
 1. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 1. Do obowiązków wicedyrektora przedszkola należy:
 1. Kierowanie pracą placówki pod nieobecność i w zastępstwie dyrektora.
 2. Przekazywanie informacji o ocenie nauczycieli dyrektorowi przedszkola.
 3. Współorganizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej przedszkola.
 4. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przez hospitacje, udzielanie instruktażu, sprawdzanie planów, konspektów, zapisów w dziennikach, wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
 5. Przydzielanie nadgodzin nauczycielom.
 6. Właściwe gospodarowanie mieniem przedszkola, kontrola pomieszczeń.
 7. Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej.
 8. Naliczanie po uprzednim sprawdzeniu należności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
 9. Zapewnienie wszystkim wychowankom i pracownikom pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy, współodpowiedzialność za stan sanitarny i estetykę przedszkola.
 10. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 11. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 • 16
 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 1. W doborze nauczycieli do poszczególnych oddziałów dyrektor, w miarę możliwości, powinien uwzględniać postulaty rodziców.
 • 17
 1. Zadania nauczycieli:
  • Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
  • Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
  • Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej.
  • W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, pedagogiem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
  • Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne.
  • Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, swojego opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy) oraz innych członków rady pedagogicznej.
  • Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
  • Nauczyciel współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.
  • Nauczyciel utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. W przedszkolu współdziałanie z rodzicami odbywa się poprzez:
  • zajęcia otwarte i współuczestniczące,
  • zebrania z rodzicami,
  • uroczystości przedszkolne,
  • spotkania indywidualne,
  • współpracę z Radą Rodziców,
  • przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
  • Spotkania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących.
 1. Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej polegają na:
 • tworzeniu długofalowych, rocznych i miesięcznych planach pracy z dzieckiem, które są:
 • zgodne z podstawami programowymi,
 • dostosowane do grupy wiekowej dzieci,
 • dostosowane do celów przedszkola.
  • uwzględnianiu w planach: indywidualnej pracy z dzieckiem, zaspakajania jego potrzeb oraz aktywności, pogłębiania jego zainteresowań i możliwości.
  • prowadzeniu pracy wychowawczo – dydaktycznej poprzez: zajęcia indywidualne, zespołowe i z całą grupą, różnorodne zabawy, stwarzanie odpowiednich warunków higieniczno-zdrowotnych, organizowanie pobytu w ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek.
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość planowania i prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej przed dyrektorem przedszkola, rodzicami i samymi dziećmi
 1. Zadania nauczyciela związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci to:
  • obserwacja zachowania dziecka w różnych sytuacjach, po to, aby je lepiej poznać i współdziałać w jego rozwoju, nie zaś po to, aby je oceniać;
  • zbieranie rzetelnej wiedzy o dziecku, gdyż tylko taka pozwala na dobranie trafnych metod, form i sposobów pracy;
  • dyskretnie prowadzona obserwacja, nieingerująca w zachowanie dziecka;
  • obserwacja dziecka w naturalnych warunkach i w miejscu, gdzie na co dzień przebywa;
  • dokumentowanie tych obserwacji.
 1. Dokumentowanie obserwacji pedagogicznych jest obowiązkowe, natomiast sposób dokumentowania jest dowolny i nauczyciel ma w tym zakresie swobodę wyboru. Dokumentacja pochodząca z obserwacji służy jedynie nauczycielowi do bezpośredniej pracy z dzieckiem, może być też wykorzystywana przez niego w trakcie rozmów z rodzicami.
 1. Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną polegają na:
 • organizowaniu spotkań ze specjalistami kierowanych do rodziców oraz innych nauczycieli;
 • organizowaniu na terenie przedszkola zajęć logopedycznych dla dzieci potrzebujących pomocy w tym zakresie;
 • ścisłym respektowaniu i wykonywaniu zaleceń specjalistów
 • tworzeniu życzliwej atmosfer otaczającej dzieci wymagające pomocy specjalistów poprzez: śledzenie przebiegu kuracji, odpowiednie postępowanie z dzieckiem w kolejnych etapach leczenia, wspieranie dziecka w trudnych i przełomowych momentach.

 

 

 1. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 • 18
 1. Do przedszkola uczęszczają  dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci:
 • niepełnosprawne;
 • niedostosowane społecznie;
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym.

 

 1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich.

 

 • 19
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.

 

 1. Szczegółowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola określa Urząd Prowadzący, są one umieszczone na stronach internetowych gminy i przedszkola w wyznaczonych przez urząd terminach.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy określa kryteria brane pod uwagę na drugim etapie, przyporządkowując im określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

 

 1. Dzieci 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na mocy prawa.

 

 1. 1 września 2016 dziecko 4-letnie ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa.

 

 1. Od 1 września 2017 prawo, o którym mowa w pkt.7, obejmuje również dzieci 3-letnie.

 

 1. Postepowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna, składająca się z 3 osób z grona Rady Pedagogicznej.

 

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów.

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

 

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najbliższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 1. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postepowanie uzupełniające.

 

 1. Podpisanie umów z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola, następuje w drugiej połowie maja.

 

 1. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjęte na zwolnione miejsce decyzją Dyrektora Przedszkola.
 • 20
 1. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – edukacyjnego uwzględniając zasady:
 • zaspakajania potrzeb dziecka, aktywności, indywidualizacji, organizowania życia społecznego, integracji;
 • dziecko jest samodzielnym podmiotem;
 • dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności;
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem do wychowywania dziecka, zaś przedszkole wspomaga ją w tym.
 1. Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo:
 • do godności i nietykalności osobistej;
 • do wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • do warunków sprzyjających jego rozwojowi;
 • do zabawy, wypoczynku, czasu wolnego i odpowiedniego przygotowania do nauki w szkole;
 • do ochrony zdrowia;
 • do korzystania z dóbr kulturalnych;
 • do informacji;
 • do znajomości swoich praw.
 1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (opiekunowie) we wrześniu, na początku roku szkolnego.
 • 21
 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy rodzice zalegają z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu przez 1 miesiąc. Nie zwalnia to dyrektora z obowiązku dochodzenia należności.

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o wykreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola także w przypadku, gdy:
 • nieobecność dziecka trwa ponad dwa tygodnie i rodzice nie zgłaszają przyczyn nieobecności;
 • dziecko swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci;
 • dziecko nie może zaadaptować się w przedszkolu i są przeciwwskazania do uczęszczania do przedszkola potwierdzone przez specjalistów.

 

VII. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

 • 22
 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom nauczycielom.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • 23
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 24
 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, logopedzi.

 

 1. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 • rodzicami dzieci;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci
 • 25
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 • Rodziców dziecka
 • Nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej
 • 26
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
 • zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
 • porad i konsultacji.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 • 27
  1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób.
  2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4 osób.
 1. Dyrektor przedszkola, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

 • 28
 1. Porady i konsultacja dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 • 29
  1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

 1. Działania, o których mowa w ust. 1 obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
 • 30
 1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązku zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

 

 1. Zespół, o którym mowa w ust. 1 tworzy Dyrektor.

 

 1. Zespół tworzony jest dla:
 • Dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.
 • Dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczna – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taka pomocą.
 1. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
 2. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 

 

 

 • 31
 1. Zadaniem psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 • 32
 1. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 • współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 

VIII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 • 33
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa z dotacji z budżetu Miasta Gdyni oraz z wpływów od rodziców.

 

 1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor i główna księgowa.

 

 1. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 34

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

 • 35

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 36

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwały                        Rady Pedagogicznej.

 • 37
 1. Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem 15.09.2016r.
 1. Tekst jednolity Statutu Przedszkola nr 26 „Bajkowa Kraina” w Gdyni został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2016r.
 1. Jednocześnie traci moc Statut z dnia 23.03.2010 r.
 1. Rada Rodziców została zapoznana ze Statutem w dniu 8.11.2016r.

 

 

Design by Agencja Reklamowa i Drukarnia Trójwizja
projektowanie stron www